W-WOMAN HOSPITAL

산모를 위한 산후 웰빙의 공간

W여성병원

당신의 임신부터 출산까지, 특별한 당신과 아기를 위한 최상의 서비스

고객센터

병원소식

2019년 설 연휴 외래진료안내

작성자 :
W여성병원
등록일 :
2019-01-29 09:45


 

 

 

 

2월 4일(월)  1시까지 오전진료


2월 5일(화) 설날          휴  진      

      

2월 6일(수)  1시까지 오전진료

 

 

 

 

※※6층분만실은 24시간 응급진료합니다※※

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

목록